دستور TSPACEFAC (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور TSPACEFAC (متغیر سیستم) در اتوکد

فاصله خط متن را اندازه گیری می کند به عنوان یک عامل از ارتفاع متن کنترل می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 1.0000

مقادیر معتبر 0.25 تا 4.0 است.