دستور TRAYTIMEOUT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور TRAYTIMEOUT (متغیر سیستم) در اتوکد

طول زمان را در ثانیه هایی که اعلان های خدمات نمایش داده می شوند کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

مقادیر معتبر 0 تا 10 است.