دستور TRAYNOTIFY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور TRAYNOTIFY (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل اعلان های سرویس در سینی نوار وضعیت را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

اعلان ها را نشان نمی دهد

1

اعلان ها را نمایش می دهد