دستور TRANSPARENCYDISPLAY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور TRANSPARENCYDISPLAY (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که آیا خاصیت شفافیت اختصاص داده شده به اشیاء شخصی یا زیر لایه قابل مشاهده یا سرکوب است.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

شفافیت شیء سرکوب می شود

1

شفافیت شیء قابل مشاهده است

توجه: شفافیت به طور مستقل برای ترسیم یا از کادر گفتگوی طرح یا جعبه محاوره صفحه تنظیم می شود.