دستور TRACKPATH (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور TRACKPATH (متغیر سیستم) در اتوکد

صفحه نمایش مسیرهای تراز و ردیابی snap قطبی و شی را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

مسیرهای ردیابی snap قطبی و تمام صفحه را نشان می دهد

1

مسیر ردیابی قطبی تمام صفحه را نشان می دهد. مسیر ردیابی snap شی را فقط بین نقطه تراز و از از نقطه به مکان مکان نما نشان می دهد

2

مسیر ردیابی snap شی تمام صفحه را نشان می دهد. مسیر ردیابی قطبی را نشان نمی دهد

3

مسیر ردیابی قطبی را نشان نمی دهد. مسیر ردیابی snap شی را فقط بین نقطه تراز و از از نقطه به مکان مکان نما نشان می دهد