دستور TOOLTIPS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور TOOLTIPS (متغیر سیستم) در اتوکد

نمایش راهنمایی های ابزار روی روبان ، نوار ابزار و سایر عناصر رابط کاربر را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

صفحه نمایش نکات ابزار را خاموش می کند

1

نمایش راهنمایی های ابزار را روشن می کند