دستور TOOLTIPMERGE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور TOOLTIPMERGE (متغیر سیستم) در اتوکد

پیش نویس نکات راهنمای ابزار را در یک ابزار ابزار واحد ترکیب می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

نکات راهنمای تهیه پیش نویس جدا هستند

1

نکات راهنمای پیش نویس ادغام می شوند