Tool-Properties-Dialog-Box

جعبه گفتگوی ویژگی های ابزار

خصوصیات مرتبط با ابزار انتخاب شده را کنترل می کند.

روشهای دسترسی

بر روی ابزار روی پالت ابزار راست کلیک کرده و بر روی Properties کلیک کنید.

بسته به نوع ابزاری که انتخاب شده است ، نوع خواص نمایش داده شده متفاوت خواهد بود. علاوه بر این ، کنترل های زیر نمایش داده می شوند:

لیست گزینه ها

گزینه های زیر نمایش داده می شود.

تصویر

نماد ابزار انتخاب شده را نشان می دهد.

نام

نام ابزار انتخاب شده را نشان می دهد. این قابل ویرایش است.

شرح

توضیحی از ابزار انتخاب شده را نشان می دهد.