To-Offset-an-Object-Through-a-Point

برای جبران یک شی از طریق یک نقطه

  1. روی زبانه صفحه اصلی تغییر گزینه Offset کلیک کنید . پیدا کردن
  2. t را وارد کنید (از طریق).
  3. شیء را برای جبران انتخاب کنید.
  4. نقطه ای را که از طریق آن می توان شیء افست را مشخص کرد ، مشخص کنید.