لیسپ های کاربردی اتوکد

To-Move-the-UCS-Origin-Using-the-Origin-Grip

برای انتقال Origin UCS با استفاده از Origin Grip

  1. روی نماد UCS کلیک کنید.
  2. گرفتن شکل مربع را به مکان جدید خود کلیک کرده و بکشید.مبدأ UCS (۰ ،0 ۰)) در نقطه‌ای که مشخص کردید تعریف شده است.
    نکته: برای قرار دادن مبدا با دقت ، از ضربه محکم و ناگهانی اشیاء یا ضربه محکم و ناگهانی شبکه استفاده کنید ، یا مختصات خاص X ، Y ، Z را وارد کنید .