لیسپ های کاربردی اتوکد

To-Move-an-Object-Between-Paper-Space-and-Model-Space

برای جابجایی یک شیء بین فضای کاغذ و فضای مدل

  1. بر روی برگه Home ، تغییر فضای تغییر پنل را کلیک کنید .  پیدا کردن
  2. یک یا چند مورد را برای حرکت انتخاب کنید.
  3. Enter را فشار دهید تا دستور پایان یابد.