لیسپ های کاربردی اتوکد

To-Move-a-Vertex-on-a-3D-Object

برای حرکت یک Vertex روی یک Object 3D

  1. روی صفحه اصلی برگه  انتخاب صفحه Vertex کلیک کنید . پیدا کردن
  2. روی یک راس بر روی یک شی سه بعدی کلیک کنید.
  3. راس را به محل مورد نیاز بکشید.