لیسپ های کاربردی اتوکد

To-Move-a-Section-Line-Identifier

برای انتقال یک شناسه خط

می توانید موقعیت شناسه را در خط بخش تغییر دهید.

  1. در نمای نقاشی حاوی خط بخش ، روی خط بخش کلیک کنید.
  2. مکان نما را بر روی شناسه مورد نظر خود حرکت دهید. یک منو ظاهر می شود.
  3. فقط بر روی انتقال شناسه کلیک کنید.
  4. برای مشخص کردن موقعیت جدید شناسه ، در قسمت نقشه کلیک کنید.