لیسپ های کاربردی اتوکد

To-Modify-the-Lengths-of-Arcs-in-a-Revision-Cloud-Using-Grips

برای تغییر طول قوس ها در یک ابر نسخه تجسمی با استفاده از گیره ها

طول قوس و طول وتر یک ابر تجدیدنظر را ویرایش کنید.

  1. در قسمت Command ، REVCLOUDGRIPS را وارد کنید.
  2. خاموش یا 0 را وارد کنید تا بتوانید برای هر بخش قوس روی ابر تجدید نظر ، یک دستگیره را نشان دهید.
  3. ابر تجدید نظر را که می خواهید ویرایش کنید ، انتخاب کنید.
  4. نقاط انتخابی را در مسیر ابر نسخه تجدید نظر حرکت دهید تا طول قوس و آکورد را تغییر دهید.