لیسپ های کاربردی اتوکد

To-Modify-Revision-Cloud-Vertices-Using-Grips

برای اصلاح ویرایش های ابر Cloud با استفاده از گرفتن

برای ویرایش رئوس ابرهای تجدیدنظر از گیره استفاده کنید.

توجه: به طور پیش فرض ، متغیر سیستم REVCLOUDGRIPS روشن است و ابرهای تجدید نظر حداقل تعداد گرفتن دستگیره مورد نیاز برای انجام تغییرات معمولی را نشان می دهند.
  1. یک ابر نسخه تجدید نظر انتخاب کنید.
  2. یک گیره را انتخاب کنید و بسته به مکان گرفتن ، ابر نسخه را بکشید یا یک راس را اضافه کنید ، حذف کنید یا کشش دهید.