لیسپ های کاربردی اتوکد

To-Modify-a-User-Parameter-in-the-Parameters-Manager

برای تغییر یک پارامتر کاربر در مدیر پارامترها

  1. بر روی زبانه پارامتری مدیریت پنل مدیریت پارامترها کلیک کنید . پیدا کردن
  2. روی جعبه متغیری که می خواهید ویرایش کنید ، دو بار کلیک کنید و مقدار را تغییر دهید.
  3. برای تأیید تغییر ، Enter را بزنید یا در قسمت طراحی کلیک کنید
توجه: شما می توانید مقادیر را فقط در ستون های نام ، بیان و توضیحات تغییر دهید.