لیسپ های کاربردی اتوکد

To-Modify-a-Lofted-Solid-or-Surface-by-Changing-the-Surface-Normal-Settings

برای تغییر یک جامد یا سطحی Lofted با تغییر تنظیمات عادی Surface

  1. اگر پالت Properties نمایش داده نمی شود ، هر شیء را انتخاب کنید. روی شی کلیک راست کرده و Properties را انتخاب کنید.
  2. در یک نقشه ، یک جامد یا سطحی که از قسمتهای مختلف ایجاد شده است را انتخاب کنید.
  3. در پالت Properties ، منطقه Geometry ، تنظیمات Surface Normals را تغییر دهید.