لیسپ های کاربردی اتوکد

To-Match-the-Layer-Setting-Between-Selected-Objects

برای مطابقت با تنظیم لایه بین اشیاء انتخاب شده

  1. کلیک کنید صفحه اصلی تب پنل لایه ها بازی . پیدا کردن
  2. اشیایی را که می خواهید به یک لایه دیگر تغییر دهید انتخاب کنید و Enter را فشار دهید.
  3. یک شیء را روی لایه مقصد انتخاب کنید.