لیسپ های کاربردی اتوکد

To-Maintain-Large-Object-Compatibility-With-Legacy-Drawing-File-Formats

برای حفظ سازگاری شی بزرگ با فرمت های فایل ترسیم میراث

  1. روی قسمت طراحی راست کلیک کنید و گزینه ها را انتخاب کنید.
  2. در برگه باز و ذخیره ، در زیر عنوان File Save ، کادر انتخاب گزینه حفظ و حفظ اندازه سازگاری را انتخاب کنید.