لیسپ های کاربردی اتوکد

To-Lock-or-Unlock-a-Layer-by-Selecting-an-Object

برای انتخاب یا باز کردن یک لایه با انتخاب یک شی

  1. روی برگه Model کلیک کنید.
  2. هر یک از موارد زیر را انجام دهید:
    • روی صفحه اصلی قفل صفحه لایه ها کلیک کنید .  پیدا کردن
    • روی قفل صفحه لایه باز کردن قفل صفحه کلیک کنید .  پیدا کردن
  3. شیئی را روی لایه مورد نظر برای قفل یا باز کردن قفل انتخاب کنید.