لیسپ های کاربردی اتوکد

To-Load-Additional-Geometry-into-a-Partially-Open-Drawing

برای بارگذاری هندسه اضافی در یک نقاشی نیمه باز

لایه ها یا هندسه بیشتری را در یک نقط part باز باز کنید.

  1. روی منوی File بارگیری جزئی کلیک کنید .
    توجه: گزینه Partial Load فقط در صورتی موجود است که نقشه فعلی یک نقاشی جزئی باز باشد.
  2. در کادر گفتگوی Partial Load ، یک نمای را انتخاب کنید ، یا برای تعیین یک نمای روی گزینه A A Window کلیک کنید.
  3. یک یا چند لایه را انتخاب کنید و روی Open کلیک کنید.تمام لایه های رسم در نقشه وجود دارد که هندسه لایه بارگذاری شده باشد یا خیر.

    اگر اشیاء را روی لایه ای بکشید که بارگیری نشده باشد ، ممکن است در بالای هندسه موجود ترسیم کنید.