لیسپ های کاربردی اتوکد

To-Link-a-View-to-Another-Document

برای پیوند دادن یک نمای به یک سند دیگر

  1. نقشه ای را که می خواهید پیوند دهید ذخیره کنید ، به طوری که دارای یک اسم ترسیم باشد.
  2. اگر چندین بازدید نمایش داده می شود ، یک نمای مشاهده را انتخاب کنید.
  3. را وارد کنید copylink در خط فرمان.
  4. یک سند جدید یا موجود را در برنامه مقصد باز کنید.
  5. محتویات Clipboard را در سند وارد کنید ، به دنبال مراحل این برنامه برای درج اطلاعات مرتبط.شی OLE درج شده در سند نمایش داده می شود ، همچنین می تواند برای ویرایش از سند باز شود.