لیسپ های کاربردی اتوکد

To-Lengthen-an-Object

برای طولانی کردن یک شی

  1. کلیک کنید صفحه اصلی تب پانل Modify طولانی . پیدا کردن
  2. dy را وارد کنید (حالت کشیدن پویا).
  3. شیئی را که می خواهید طولانی شود انتخاب کنید.
  4. نقطه انتهایی را نزدیک به نقطه انتخاب بکشید و یک نقطه پایانی جدید را مشخص کنید.