لیسپ های کاربردی اتوکد

To-Join-Objects

برای پیوستن به اشیاء

  1. کلیک کنید صفحه اصلی تب پانل Modify اضافه کردن . پیدا کردن
  2. یک منبع منبع را انتخاب کنید یا چندین اشیاء را انتخاب کنید تا به یکدیگر بپیوندند.
  3. اشیاء معتبر شامل خطوط ، قوس ها ، قوس های بیضوی ، پلی اتیلن ها ، پلی اتیلن های سه بعدی و اسپلین ها هستند.