لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور THICKNESS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور THICKNESS (متغیر سیستم) در اتوکد

در هنگام ایجاد اشیاء هندسی 2 بعدی ، ویژگی ضخامت 3D پیش فرض را تنظیم می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0.0000
توجه: یک استثناء این است که وقتی می خواهید ضخامت سه بعدی به اشیاء ایجاد شده با دستورات RECTANG و TEXT اضافه کنید ، خاصیت ضخامت 3D به طور جداگانه با پالت Properties یا دستور CHPROP تنظیم می شود. متن تک خط باید روی یک قلم متن SHX تنظیم شود تا ضخامت سه بعدی را بپذیرد.