لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور TEXTSTYLE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور TEXTSTYLE (متغیر سیستم) در اتوکد

نام سبک متن فعلی را تنظیم می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: استاندارد