لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور TEXTALIGNSPACING (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور TEXTALIGNSPACING (متغیر سیستم) در اتوکد

گزینه فاصله برای متن تراز شده را ذخیره می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 2

این تنظیمات را می توان در گزینه های مربوط به دستور TEXTALIGN تغییر داد.

0

توزیع کردن

متن را به طور مساوی در طول بردار تراز مشخص شده توزیع می کند.

1

فاصله را تنظیم کنید

متن را با فاصله مشخص در طول بردار تراز مشخص شده متن کنید.

2

عمودی فعلی

از فاصله متن عمودی فعلی در طول بردار تراز مشخص شده استفاده می کند.

3

افقی فعلی

از فاصله متن افقی فعلی در طول بردار تراز مشخص شده استفاده می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.