بایگانی برچسب: فرمان Measure در اتوکد

فرمان points

توانایی ایجاد نقطه و تقسیم بندی اشیاء به كمک فرمان هاي Point  و Divide و Measure                     کلید واژه ها: [PDF]توانایی ایجاد نقطه و تقسیم بندی اشیاء به كمک فرمان هاي توانایی ایجاد نقطه و تقسیم بندی اشیاء به كمک. Measure و Divide ،Point فرمان هاي. پس از آموزش این توانایی، ...

ادامه نوشته »