دستور 3DZOOM

دستور 3DZOOM

همان دستور ZOOM است.   منابع مرتبط دستورات برای مشاهده 3D مفاهیم مرتبط درباره ابزارهای ناوبری 3D 3DZOOM (Command) Zooms in and out in a perspective view. Find Zooming in a perspective view simulates moving the camera closer to the target or farther away. Objects appear closer or farther away, but the position of the camera does not change. The ...

ادامه نوشته »