اموزش تقسیم دایره در اتوکد

فرمان points

توانایی ایجاد نقطه و تقسیم بندی اشیاء به کمک فرمان های Point  و Divide و Measure                     کلید واژه ها: [PDF]توانایی ایجاد نقطه و تقسیم بندی اشیاء به کمک فرمان های توانایی ایجاد نقطه و تقسیم بندی اشیاء به کمک. Measure و Divide ،Point فرمان های. پس از آموزش این توانایی، ...

ادامه نوشته »