لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور TABLEINDICATOR (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور TABLEINDICATOR (متغیر سیستم) در اتوکد

نمایشگر شماره ردیف و حروف ستون را کنترل می کند وقتی که ویرایشگر متن درجا برای ویرایش سلول جدول باز است.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

خاموش

1

بر