لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور SYSCODEPAGE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SYSCODEPAGE (متغیر سیستم) در اتوکد

صفحه کد سیستم را نشان می دهد ، که توسط سیستم عامل تعیین می شود.

(فقط خواندنی)

نوع: رشته
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: متفاوت است

برای تغییر صفحه کد ، به راهنمای سیستم عامل خود مراجعه کنید.