لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور SURFV (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SURFV (متغیر سیستم) در اتوکد

چگالی سطح PEDIT Smooth را در جهت N و چگالی ایزول V را بر روی اشیاء سطح تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 6

مقادیر معتبر 0 تا 200 است. مش ها همیشه با حداقل چگالی سطح 2 ایجاد می شوند.