لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور SURFU (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SURFU (متغیر سیستم) در اتوکد

چگالی سطح را برای PEDIT Smooth در جهت M و U چگالی ایزوله U را روی اشیاء سطح تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 6

مقادیر معتبر 0 تا 200 است. مش ها همیشه با حداقل چگالی سطح 2 ایجاد می شوند.