لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور SURFACEMODELINGMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SURFACEMODELINGMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل اینکه آیا سطوح به عنوان سطوح رویه ای یا سطوح NURBS ایجاد می شوند یا خیر.

 علامت
نوع: تعویض
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0
0 هنگام ایجاد سطوح ، یک رویه ایجاد می کند
1 هنگام ایجاد سطوح ، یک سطح NURBS ایجاد می کند