لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور SURFACEAUTOTRIM (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SURFACEAUTOTRIM (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل هندسه بر روی آنها را بطور خودکار خرد می کند.

 علامت
نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0
0 وقتی هندسه را روی آنها طرح ریزی می کنید ، سطوح بریده نمی شوند
1 سطوح به صورت خودکار به هندسه ای که با استفاده از PROJECTGEOMETRY پیش بینی شده ، بریده می شوند