لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور SUNSTATUS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SUNSTATUS (متغیر سیستم) در اتوکد

جلوه های روشنایی خورشید را در نمای فعلی روشن و خاموش می کند.

 علامت
نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

فقط چراغ های منبع غیر از خورشید بر منظره در نمای فعلی تأثیر می گذارد.

0 خاموش
1 بر