لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور STARTMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور STARTMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

صفحه نمایش برگه Start را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1
0 برگه شروع را می بندد و دفعه بعد که برنامه را راه اندازی می کنید غیرفعال می شود.
1 برگه شروع فعال و نمایش داده می شود.
توجه: هنگام تغییر مقدار STARTMODE از 0 به 1 ، باید اتوکد را مجدداً راه اندازی کنید تا تب شروع شود. اگر AutoCAD را در حالت مستند واحد اجرا می کنید (SDI = 1) ، پس از تغییر مقدار SDI به 0 و راه اندازی مجدد اتوکد ، برگه شروع نمایش داده می شود.