لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور SSMPOLLTIME (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SSMPOLLTIME (متغیر سیستم) در اتوکد

فاصله زمانی بین تجدید خودکار داده های وضعیت را در یک ورق کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 60

تایمر SSMPOLLTIME بین یک بار در ثانیه بین تازه کردن خودکار اطلاعات وضعیت برگه ها در یک صفحه ، زمان را در ثانیه تنظیم می کند. مقادیر معتبر 20-600 است. متغیر سیستم SSMSHEETSTATUS برای کار تایمر باید 2 تنظیم شود.