لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور SSLOCATE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SSLOCATE (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که صفحه نمایش مربوط به یک نقاشی در هنگام باز شدن نقاشی قرار گرفته است یا خیر.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 1

0

ورق نقشه را با نقاشی باز نمی کند

1

برگه نقاشی را با نقاشی باز می کند

SSMAUTOOPEN و SSLOCATE باید هر دو روی 1 تنظیم شوند تا یک برگه به ​​صورت خودکار در Sheet Set Manager باز شود.