لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور SPLMETHOD (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SPLMETHOD (متغیر سیستم) در اتوکد

ذخیره می کند که آیا روش پیش فرض مورد استفاده برای دستور SPLINE نقاط مناسب است یا مهره های کنترل.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0
0 با استفاده از نقاط مناسب اسپلین ها را ایجاد کنید
1 با استفاده از رئوس های کنترل ، اسپلین ها را ایجاد کنید
توجه: SPLMETHOD با شروع محصول همیشه پیش فرض 0 می باشد.