لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور SPLINETYPE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SPLINETYPE (متغیر سیستم) در اتوکد

نوع منحنی تولید شده توسط گزینه Spline از فرمان PEDIT را تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 6

5

درجه B- اسپلیت

6

مکعب B-spline