لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور SPLINESEGS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SPLINESEGS (متغیر سیستم) در اتوکد

تعداد قطعه خط را برای هر پلی لاین متناسب با اسپاین ایجاد می کند که توسط گزینه Spline از فرمان PEDIT تولید می شود.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 8

اگر عدد صحیح صفر را بین -32768 تا 32767 قرار دهید. اگر SPLINESEGS را روی یک مقدار منفی تنظیم کنید ، بخش ها با استفاده از مقدار مطلق تنظیمات تولید می شوند و سپس یک منحنی متناسب با آن قسمت ها اعمال می شود. منحنی های متناسب از قوس ها به عنوان بخش های تقریبی استفاده می کنند. با استفاده از قوس ها ، وقتی چند قطعه مشخص می شوند ، منحنی نرم تر ایجاد می شود ، اما منحنی می تواند مدت بیشتری طول بکشد.