لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور SNAPISOPAIR (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SNAPISOPAIR (متغیر سیستم) در اتوکد

صفحه نمایش ایزومتریک را برای نمای فعلی کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

0

ترک کرد

1

بالا

2

درست