لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور SNAPGRIDLEGACY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SNAPGRIDLEGACY (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که مکان نما فقط هنگام انجام یک عمل جابجایی به مکان Snap می رود.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

تنها با روشن بودن SNAP ، مکان نما را به شبکه ضربه محکم و ناگهانی تبدیل می کند و یک عملیات در حال انجام است

1

در صورت فعال بودن SNAP ، مکان نما را به شبکه ضربه محکم و ناگهانی تبدیل می کند (رفتار میراث)