لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور SMOOTHMESHMAXLEV (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SMOOTHMESHMAXLEV (متغیر سیستم) در اتوکد

حداکثر صافی را برای اشیاء مش تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 4

دامنه معتبر از 1 تا 255 است. دامنه پیشنهادی 1-5 است. از این حد استفاده کنید تا از ایجاد مشهای بسیار متراکم که ممکن است بر عملکرد برنامه تأثیر بگذارد استفاده کنید.