لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور SMOOTHMESHMAXFACE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SMOOTHMESHMAXFACE (متغیر سیستم) در اتوکد

حداکثر تعداد چهره های مجاز برای اشیاء مش را تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 1000000

مقدار اولیه این متغیر سیستم بر اساس پیکربندی سیستم شما برای بهترین عملکرد تنظیم می شود. مقادیر مجاز از 108 تا 16،000،000 است. از این حد استفاده کنید تا از ایجاد مشهای بسیار متراکم که ممکن است بر عملکرد برنامه تأثیر بگذارد استفاده کنید.