لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور SHOWPAGESETUPFORNEWLAYOUTS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SHOWPAGESETUPFORNEWLAYOUTS (متغیر سیستم) در اتوکد

مشخص می کند که صفحه تنظیمات هنگام ایجاد یک طرح جدید نمایش داده می شود یا خیر.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

خاموش ، مدیر ایجاد تنظیم صفحه هنگام ایجاد یک طرح جدید نمایش نمی دهد

1

روشن ، مدیر تنظیم صفحه را هنگام ایجاد یک طرح جدید نشان می دهد