لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور SHADEDGE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SHADEDGE (متغیر سیستم) در اتوکد

سایه لبه ها را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 3

0

چهره های سایه دار ، لبه های برجسته نیست

1

چهره های سایه دار ، لبه هایی با رنگ پس زمینه کشیده شده است

2

چهره ها پر نمی شوند ، لبه هایی به رنگ شیء دارند

3

چهره هایی با رنگ شیء ، لبه های رنگ پس زمینه