لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور SELECTIONAREA (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SELECTIONAREA (متغیر سیستم) در اتوکد

نمایش جلوه های مربوط به مناطق انتخاب را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

مناطق انتخابی توسط گزینه های Window، Crossing، WPolygon و CPolygon هنگام انتخاب اشیاء ایجاد می شوند.

0

خاموش

1

روشن